Privacyverklaring

De Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis (hierna: de Stichting), gevestigd aan de Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.vriendenvandz.nl

Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer 0570 53 53 53

De heer J.H. de Greeff is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis. Hij/zij is te bereiken via fg@dz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer (IBAN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw donatie

– U te kunnen e-mailen ter bevestiging van uw donatie

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

De Stichting verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken

De Stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt bij de Stichting een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerkenen, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging

van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@www.vriendenvandz.nl.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg@dz.nl).

Klachten

Tot slot: U heeft de mogelijkheid over het gebruik van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.